محمد مخبر با حکم رهبر معظم انقلاب از سال ۱۳۸۶ ریاست ستاد اجرایی فرمان امام را برعهده داشت. رییس جمهوری در حکمی محمد مخبر را به عنوان معاون اول خودبیشتر بخوانید »