حمیدرضا صدر به ما شیفتگان فوتبال آموخت که می‌توان روشنفکری را با فوتبال آمیخت. یعنی می‌توان فلسفه و جامعه‌شناسی و تاریخ و سینما و سیاست را به فوتبال گره زدبیشتر بخوانید »