به گزارش رمز پرس به  پیشنهاد اتحادیه اروپا: تا سال ۲۰۲۵ در فواصل ۶۰ کیلومتری در جاده‌های اصلی، ایستگاه‌های شارژ عمومی خودروهای الکتریکی احداث شود. فروش خودروهای بنزینی و گازوئیلیبیشتر بخوانید »