رییس کل دیوان محاسبات کشور بر همراهی نظارتی دیوان محاسبات با دولتمردان بر مبنای سیاست پیشگیری به جای مچ‌گیری تاکید کرد. به گزارش رمز پرس از ایرنا از پایگاه اطلاعبیشتر بخوانید »