به گزارش رمزپرس،معاون درآمدهای مالیاتی  محمد مسیحی افزود: مطابق قانون، موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد صاحبان مشاغل خرداد است،، اما به منظور تکریم و رفاه حال مودیان در شرایط شیوعبیشتر بخوانید »