ابراهیم رییسی در اولین  رییس جمهور منتخب سیاست خارجی دولت ما محدود به برجام نیست رئیس جمهور منتخب اعلام کرد که با اعتماد به نیروی انسانی به ویژه جوانان وبیشتر بخوانید »