به گزارش رمز پرس از مهرداد خدیر- «برای رفع مشکلات مردم خوزستان، یک شورای راهبردی متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود ودیدگاه‌ها و راهکار‌های آنان مورد توجه دولتبیشتر بخوانید »