نوجوان شجاع و فداکار ایذه‌ای که جان دو زن را نجات داده بود، درگذشت. علی لندی، نوجوان شجاع و فداکار درگذشت. به گزارش رمز پرساز ایلنا، علی لندی ۱۵ سالهبیشتر بخوانید »