می توان به پیامدهای اقتصادی احتمالی بحران مالی سال ۲۰۰۷، افزایش مصرف غذاهای ناسالم یا حتی تغییر از مصرف گوشت به رژیم های غذایی مبتنی بر گیاهان اشاره کرد. بهبیشتر بخوانید »