رونمایی از یک هواپیمای مسافربری هیدروژنی-برقی  شرکت سنگاپوری  “هس انریی سیستمز”در حال ساخت یک هواپیمای مسافربری هیدروژنی-الکتریکی جدید است که اولین هواپیمایی خواهد بود که بر فراز اقیانوس اطلس جنوبیبیشتر بخوانید »