۴ مسافر ماموریت فضایی ” الهام بخشی ۴″ پیشتر ۶ ماه آموزش دیده اند و قرار است پس از ۳ روز حضور در فضا و حرکت در مدار زمین بابیشتر بخوانید »