به گزارش رمز پرس به نقل از مقاله ای در نقش عوامل جمعيت بر شكل گيري هويت محلي و مهاجر پذيري محلات امده است نخستین نهاد و کانون فرهنگ سازبیشتر بخوانید »