در جلسه هیئت عالی جذب، شرط سنی متقاضیان جذب در هیئت‌ علمی دانشگاه‌ها تعیین شد. به گزارش رمزپرس به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، صدو نود و دومین جلسه هیئتبیشتر بخوانید »