چند نکته قابل تامل در رابطه با واکسیناسیون آذر فخری به گزارش رمز پرس به نقل از آذر فخری واکسیناسیون در کشور با نوعی تشتت و بی‌نظمی همراه و بهبیشتر بخوانید »