سامانه ثبت‌نام واکسن کرونا برای متولدین ۱۳۴۰ بازگشایی شد سامانه salamat.gov.ir برای ثبت نام متولدین ۱۳۴۰ و ماقبل آن جهت ثبت نام واکسیناسیون کرونا بازگشایی شد. به گزارش رمز پرس بیشتر بخوانید »