به گزارش رمز پرس : رییس جمهور منتخب با تاکید بر این که قهرمانی باید تنها دغدغه ورزشکاران باشد گفت: ورزشکاران المپیکی هم باید “مدال‌آور” و هم “سفیر فرهنگی”بیشتر بخوانید »