وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع مدیران توسعه ارتباطات روستایی و اپراتورهای ثابت و سیار با تاکید بر سرعت بخشیدن به ایجادبیشتر بخوانید »