منطقی است وقتی وزیر نفت می‌گوید ۱۰۰ میلیارد دلار از دست داده است؛ در عوض آن دلارهای بی زبان از دست رفته، از دستاوردهایی که به دنبال تحریم بدست آمدهبیشتر بخوانید »