اعضای کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای اسناد همکاری از جمله سند آغاز روند عضویت ایران در این سازمان را امضا کردند. به گزارش رمز پرس از ایرنا، خبرگزاری تاس روزبیشتر بخوانید »