به گزارش رمز پرس  پیک پنجم و وضعیت قرمز در گفتگوی از  آذر فخری نسخه دلتای از جنوب و جنوب شرقی به سمت تهران به گردش درآمده است. معاون درمان ستاد کرونایبیشتر بخوانید »