به گزارش رمز پرس به نقل از رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکترعلی رضا ناجی با اشاره به واریانت‌های غالب در پیک پنجم کرونا، گفت: یکیبیشتر بخوانید »