به گزارش رمز پرس کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری انجام و  دستور کارشان  کمیسیون ها به شرح زیر است: کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی بهبیشتر بخوانید »