به گزارش رمز پرس به نقل از مژگان زینلی‌پور داستان پاندمی مرگ که به گوشه گوشه جهان سرک کشید و آدم‌هایی را در خود سوزاند، یک روز هم از یکبیشتر بخوانید »